The tocolytic action of the oxytocin receptors antagonist-Atosiban

Sifakis S, Thanasas J, Koumantakis G, Augoustinakis E

p. 125-135

[Abstract]   [PDF]

 

Endometriosis and ovarian cancer

Baliakas D, Deliveliotou E, Giotis C, Vlachos N

p.159-169

[Abstract]   [PDF]

 

Causes of neonatal deaths in two maternity hospitals in Greece

Antoniadis S, Duru P, Karakasidi V, Kleanthous P, Dionyssopoulou E, Makrogika E, Iatrakis G

p.171-175

[Abstract]   [PDF]