Pregnancy related osteoporosis

Diamantopoulou S, Karanikolopoulos P, Kassanos D

p. 151-158

[Abstract]   [PDF]

 

Pathogenesis of endometriosis: Classic theories and recent data

Papadias K, Αvgoulea A, Lambrinoudaki I, Κreatsa M, Christodoulakos G

p. 159-167

[Abstract]   [PDF]

 

Bacteriospermia and infertility

Tsompos C, Τsiaousis E

p. 169-179

[Abstract]   [PDF]