Current knowledge on common molecular mechanisms involved in endometriosis and tumor metastasis

Timologou A, Ζafrakas Μ, Grimbizis G, MiliarasD, Kotronis K, Tarlatzis Β

p. 89-94

[Abstract]   [PDF]

 

Gastrointestinal and vascular damage during total laparoscopic hysterectomy: A review of the literature

Katsakos I, Karpeta M, Paraskevaidis C, Papadis P, Paparistidis N

p. 95-104

[Abstract]   [PDF]

 

Current management of gestational trophoblastic disease

Zacharakis D, Thomakos N, Rodolakis A, Antsaklis A

p. 105-111

[Abstract]   [PDF]

 

Aggressive angiomyxoma: A case report and review of the literature

Diamantopoulou S, Polyzou H, Kapogiannatos G, Perrakis E

p.113-117

[Abstract]   [PDF]